Питања за шампионе (II разред)

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА II РАЗРЕД

Тема: Просветитељство

ПОДСЕТИ СЕ, РАЗМИСЛИ, ОБНОВИ…

А. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ

1. Наведи време трајања и основне одлике барока у књижевности.

2. Наведи време трајања и основне одлике класицизма у књижевности.

3. У чему је значај рада Гаврила Стефановића Венцловића? Какав је његов однос према књизи и шта су одлике доброг учења према Венцловићевом схватању у беседи Похвала књизи? Зашто је он истовремено представник и барока и просветитељства?

Б. ПРОСВЕТИТЕЉСТВО

1. Шта је рационализам, а шта емпиризам?

2. Ко су енциклопедисти и шта је енциклопедија?

3. Наведи време трајања и основне одлике просветитељства у књижевности. Каква је била књижевност епохе просветитељства?

4. Епоха просветитељства обухвата класицизам и сентиментализам. Објасни ове појмове.

5. У чему је значај књижевно-научног рада Доситеја Обрадовића?

6. Зашто је Писмо Харалампију Доситејев својеврстан манифест? Шта је манифест?

7. У којој форми је написано Писмо Харалампију?

8. Које просветитељске идеје је Доситеј изнео у Писму?

9. Какво је Доситејево мишљење о значају књиге објављене на народном језику?

10. Којој врсти дела припада Доситејево дело Живот и прикљученија? Шта је аутобиографија?

11. Какви су Доситејеви први утисци о манасиру у који је дошао?

12. Како је Доситеј окарактерисао игумана Теодора Милутиновића? Који од његових ставова су блиски ставовима просветитеља? Због чега су, према игумановом суду, ученост, образовање и рад кључне људске и општеживотне вредности?

13. Које просветитељске идеје је Доситеј изнео у роману Живот и прикљученија и на који начин?

14.У чему је значај Јована Стерије Поповића за српску књижевност? Зашто је он истовремено представник и класицизма и просвеитељства у српској књижевности?

15. Којој врсти дела припада дело Кир Јања?

16.Које идеје и ставове Стерија износи у Предсловју комедије Кир Јања?

17.Наведи примере ситуационе комике у овом делу? Шта је извор вербалне комике? Одабери сцене које су те највише засмејале.

18.Размотри међусобне односе ликова. Јањин однос према другим ликовима, посебно према Јуци и Катици. Како се очева окрутна нарав одражава на судбину девојке спремне за удају?

19.Како Мишић успева да доскочи Јањи?

20.У чему је градација у приказивању Јањиног тврдичлука?

21.Које су рђаве особине и негативне појаве снажно везују за тврдичење?

22.Које су опасности од тврдичења за појединца, породицу и друштво приказане у овој драми?

Тема романтизам 

 1. Када се јавља романтизам као књижевни правац?
 2. Наброј најмање три земље у којима је романтизам био врло распрострањен као књижевни правац.
 3. Наброј најмање три писца/песника који припадају европском романтизму. Која су њихова истакнута дела?
 4. Наведи најмање пет одлика романтизма и образложи их.
 5. Објасни појам романтичарског јунака.
Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog
 1. Објасни значење синтагме „светски бол“. 
 2. Које идеје је у „Предговору Кромвелу“ изнео Виктор Иго?
 3. Ко је написао песму Лорелај?
 4. Где је песник пронашао инспирацију за ову песму? Наведи примере и образложи их.
 5. Чиме је привучен лађар стенама?
 6. Који је доминантан мотив у овој песми? Наведи и остале моотиве.
 7. Опиши слику пејзажа са почетка песме. Која је доминантна боја у том пејзажу?
 8. Лорелај има елементе и лирског и епског. Како се назива таква књижевна врста?
 9. Одреди шта у песми доноси драматичан тон.
 10. Ко је написао песму Слобода света?
 11. Каква размишљања и расположења обузимају лирског јунака?
 12. Какву смрт он жели за себе? Зашто?
 13. Опиши функцију контраста у овој песми. Шта се контрастом постиже?
 14. Опиши песничку слику у којој је представљен револуционарни дух лирског јунака.
 15. Које закључке можемо извести о значају слободе за човечанство?
 16. Ко је написао роман у стиховима Евгеније Оњегин?
 17. Које су одлике типичног романтичарског јунака које препознајемо у Евгенију Оњегину?
 18. Како се зове главна јунакиња Евгенија Оњегина? Која осећања извиру из њеног писма упућеног Евгенију?
 19. Како она доживљава Евгенија?
 20. Како се назива строфа којом је написано ово дело?
 21. Којој књижевној врсти припада дело Цигани А. С. Пушкина?
 22. Како се зове главни јунак ове поеме?
 23. Наведи разлоге из којих овај јунак напушта град?
 24. За чим он трага и где то проналази?
 25. Како је описан живот Цигана у овој поеми?
 26. Како се зове главна јунакиња ове поеме?
 27. Шта је узрок трагичног исхода љубави у овој поеми?
 28. Ко је написао Ходочашће Чајлда Харолда?
 29. Којој књижевној врсти припада ово дело?
 30. Опиши лирског јунака овог спева, његова расположења и емоције.
 31. Како он доживљава сјај богатог друштва којим је окружен?
 32. Куда се упутио Чајлд Харолд? Зашто?

О Вуку Караџићу

 1. Најзначајнији подаци о Вуковом животу, школовању и раду.
 2. Ко први предлаже увођење народног језика у књижевност?
 3. Зашто је значајан Вуков одлазак у Беч?
 4. Када је објавио прве књиге које су обележиле његов рад на реформи књижевног језика и правописа? Које су то књиге?
 5. Када је објавио први Српски рјечник? У чему је његов значај?
 6. У чему је значај 1847. године за Вукову реформу?
 7. Која су Вукова дела резултат његовог лексикографског рада?
 8. Шта је лексикон?
 9. Колико има издања Рјечника? Када су издати и колико имају речи сваки појединачно? У чему је значај издавања речника?
 10. Која су дела резултат Вуковог рада на прикупљању и записивању народног, усменог стваралаштва?
 11. У чему је значај Вуковог сакупљачког рада?
 12. Објасни појам књижевне критике и полемике.
 13. Која су Вукова дела критичког (теоретског) и полемичког карактера?
 14. Која два књижевна проблема Вук разматра и истиче као битне елементе дела?
 15. У чему писац (Видаковић) греши према Вуковој критици?
 16. Које су карактеристике (одлике) Вукове критике? Какав је Вук као критичар?

Српски романтизам

1. П.П.Његош, „Горски вијенац“

2. Б.Радичевић, „Песме“-избор, „Кад млидија’ умрети“

3.Ј.Ј.Змај, „Ђулићи“ и „Ђулићи увеоци“

4.Ђ.Јакшић, „На Липару“

5.Л.Костић, „Међу јавом и мед сном“, „Santa Maria della Salute“

Тема релизам

Годишњи тест II разред

Aleksandar_Petrovic_Sandor_Petefi_(1823-1849)

* Питања се односе на обрађене писце припаднике просветитељства, романтизма и реализма у свету и код нас.

 1. Биографије писца, основни и најзначајнији подаци из живота и најпознатија дела.
 2. Теме дела која смо обрађивали, поуке и поруке обрађених дела, смислови и универзална значења обрађиваних дела.
 3. Основни мотиви у делима која смо обрађивали из поменутих периода.
 4. Стилске фигуре у обрађиваним песмама и неким приповедачким делима српског романтизма.
 5. Тумачење најупечатљивијих песничких слика из обрађиваних дела (дело је задато, а песничка слика по избору).
 6. На основу одређених стихова/ текста препознати наслов дела и писца.
 7. Паралеле са другим (до сада) обрађеним делима.
 8. Одлике ликова у делу ( односи се на прозна дела).
 9. Време настанка књижевних раздобља и праваца која смо обрађивали, услови њиховог настанка, одлике и представници истих.
 10. *Иво Андрић, „Мост на Жепи“ и М.Миланковић, „Кроз васиону и векове“ (да не заборавите да смо радили и ово)