Питања за шампионе (III и IV разред)

ЗА УЧЕНИКЕ III РАЗРЕДА

Драги шампиони, ученици треће године, на овом месту ћете пронаћи питања према којима можете обнављати градиво које смо од почетка године до данас обрадили (период модерне и период књижевности између два рата) и према којима се можете припремати за разговоре за оцену на часовима усменог испитивања или за тестове који вам предстоје. Неки ученици су предложили да вам, као олакшање у обнављању знања, понудимо питања за систематизацију градива и на овај начин, те то и чинимо.

Покушајте да дајете и проналазите одговоре на дата питања, да се подсећате на оно што сте читали и на оно о чему смо разговарали, расправљали и о чему смо промишљали. Уколико вам је нешто нејасно, имате дилеме или нисте сигурни у своје одговоре, можете се обратити за помоћ наставнику на редовним часовима или у коментару на дну ове странице блога.

Литература која вам може помоћи: у савком случају, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за III разред средње школе (аутори Б.Милић и Љ. Николић), затим и уџбеник за III разред гимназије Књижевност и српски језик Петра Пијановића, Књижевност и српски језик Часлава Ђорђевића и Историја књижевности заIII разред Јована Деретића. Уколико вам понуђена литература није довољна можете се обратити наставнику. Наравно, можете користити и Интернет (наиме, пожељно је), али водите рачуна о поузданости података које преузимате, односно, о поузданости сајтова са којих преузимате податке.

Овде преузми:

Питања за ученике III разреда

МОДЕРНА

 1. Одреди време трајања модерне.
 2. Наброј представнике модерне у европској књижевности.
 3. Објасни појам ЛАРПУРЛАРТИЗАМ.
 4. Објасни симболе Бодлерове песме „Албатрос“.
 5. Шта је сонет?
 6. Наведи одлике модерне.
 7. Који књижевни правци се јављају у периоду модерне?
 8. Како се зове збирка песама Шарла Бодлера?
 9. Којој лирској врсти припада Бодлерова песма „Албатрос“?
 10. Шта је асонанца? Алитерација? Синестезија? Синегдоха? Примери.
 11. По чему је модерна ново раздобље, нови поглед на свет, у светској књижевности? Наведи правце модерне. Истакни специфичности српске модерне.
 12. Шта је условило настанак модерне у европској књижевности, а шта у српској?
 13. Наведи песнике и песме којима је представљена модерна у европској књижевности. Укажи на тематско-мотивску разноврсност тог песништва и наведи примере.
 14.  У некима од тих песама у наслову је истакнут симбол (Албатрос, Лабуд…). Наведи и друге песме из европске модерне у којима су песници своје мисли и осећања изражавали симболима. Која значења ти придајеш симболима и стиховима у поменутим песмама?
 15. Моји стихови имају онај смисао који им се придаје. Чија је ово мисао?
 16. Наведи одлике симболизма и представнике.
 17. У којим песмама српске модерне се посебно примећује нова осећајност (нови сензибилитет)? Наведи примере такве осећајности.
 18. Наведи песме у којима има највише мистике. Образложи.
 19. Наведи одлике модернистичке струје српске модерне (5 одлика).
 20. У којим песмама је, по вашем мишљењу, посебно истакнут песников субјективизам и индивидуалност? Наведи их и образложи зашто тако мислиш.
 21. У којим песмама европске модерне је посебно наглашен песимизам? Образложи.
 22. У поезији наше модерне има песимизма и безнађа. У којим песмама су такве мисли посебно снажне? Образложи.
 23. У поезији тога раздобља наше књижевности карактеристичне су родољубиве и социјалне теме. Која песма је пример за то?
 24. Наведи основне мотиве Шантићеве песме „Вече на шкољу“. Какву композицију има ова песма? Којој врсти лирских песама према основном осећању које носи она припада?
 25. Према жени као поетском мотиву наши модернисти се односе различито. Како о жени пева Јован Дучић? Наведи пример Дучићеве песме о жени.
 26. Који су песници европске модерне, у својим симболистичким и рефлексивним песмима, употребљавали пејзаж? Наведи песнике и њихове песме. Образложи значење пејзажа (мотива природе) у тим песмама. Који су то и какви су пејзажи, који су то детаљи из природе?
 27. Објасни симболику Дисове песме Тамница. Којој врсти песама припада ова песма и зашто? Какав је Дисов однос према жени? Објасни на примеру песме Можда спава.
 28. Сима Пандуровић у песми „Светковина“ говори о љубави двоје младих, о љубави уопште. Са чиме је пореди? Образложи.
 29. Који је наш песник био посебно склон артизму и естетицизму? Наведи у чему се тај артизам огледа и која је песма овог песника пример за то. Образложи.
 30. За које песнике европске и наше модерне можемо рећи да су живели своју поезију, односно, да се у свом свакодневном животу односе према себи и другима и према животу онако како у песмама говоре.
 31. Сети се стихова, европских или наших модерниста, који су на тебе оставили посебан утисак. Потражи их у читанци и препиши у свеску.
 32. Зашто је роман „Нечиста крв“ и социјални роман? Психолошки роман? Тумачите симболику наслова романа. Анализирајте лик Софке. Софкин портрет, свет њених снова и сумњи. Две Софке. Како се код ње манифестује „нечиста крв“? Однос околине према Софки и Софке према околини, према осталим ликовима. Зашто се одлучује на жртву? Однос према оцу. Зашто се противи очевој вољи? Зашто пристаје на удају? Шта тада Софка схвата? Размислите зашто Софка трпи малтретирање након удаје. Шта њена судбина симболизује?
 33. Наведи одлике традиционалистичке струје српске модерне (пет одлика).
 34. Који је књижевни критичар подржавао и подстицао рад српских модерниста?
 35. Коју песму сматрате најрепрезентативнијом песмом српске модерне? Зашто?
 36. Коју од песма те епохе сматрате правом мисаоном, рефлексивном, песмом и зашто?
 37. У којој од тих песама има највише песимизма и безнађа?
 38. Наведите која је песма, по вама, песма са најснажнијом симболично-алегоричном сликом. Која је најсликовитија? Које се најчешће сетите и зашто? Образложите своје изборе.
 39. У чему је значај Антологије новије српске лирике Богдана Поповића? Која начела уметнчког стварања заступа Б.Поповић?
 40. Ко је Коштана? (Млада Циганка која својом песмом и игром увесељава,али и плени и очарава све својом лепотом.) Зашто није спремна да прихвати Стојанову љубав? Какво симболично значење има њен лик? (Није спремна да се „зароби“. Она је принцип слободе… који је неодржив у свету патријархалних друштвених и породичних односа…) Како су повезани Митке  и  Коштана? (Желе слободу, али је не могу имати…окренути су једно ка другом…) Како Митке доживљава пролазност живота, младост и старост? (То је за њега смрт…) Изнесите своје ставове о слободи. Како разумете појам слободе? Образложите. Како се вама чини свет патријархалних односа? Шта је у том свету добро, а шта лоше према вашем промишљању? Образложите.
 41. Ко је глани јунак романа Старац и море Ернеста Хемингвеја? Напиши карактристичне црте личности (особине) старца риболовца и борца против чудовишних ајкула. Чиме се бори против њих и како изгледа његова борба? Какво симболично значење има пријатељство старца и дечака, а какво старчева борба против ајкула?
 42. Које су најчешће теме (мотиви) о којима промишља Тагоре у збирци „Градинар“? Каква је улога природе у његовој лирској прози? зашто се збирка зове „Градинар“? Осим љубавних лирских песама, које су лирске врсте заступљене у збирци?

МЕЂУРАТНА КЊИЖЕВНОСТ

 1. Одреди време трајања међуратне књижевности и услове у којима се јавила (шта је уаловило њен настанак?). Наведи одлике овог раздобља у књижевности и представнике.
 2. Наведи одлике експресионизма. Ко је и када написао манифест експресионизма. Ко су представници?
 3. Наведи одлике футуризма. Ко је и када написао манифест футуризма? Ко су представници?
 4. Наведи одлике надреализма. Ко је и када написао манифест надреализма. Ко су представници?
 5. Издвој специфичности савког од наведених праваца које их издвајају од осталих праваца.
 6. Којој врсти романа припада роман Процес Франца Кафке? Шта је у њему експресионистичко, а шта надреалистичко? Која су универзална значења овог романа? Каква је судбина појединца у свету и друштву према Кафкином схвтању које открива овај роман?
 7. Наведи три основна мотива поеме „Облак у панталонама“ В.Мајаковског. Објасни значење наслова. Којој врсти дела припада ово дело Мајаковског?У четири песме своје поеме Мајаковски ће упутити четири поклича малограђанском друштву. Која су то четири поклича?
 8. Објасни значење наслова песме „Романса месечарка“ Ф.Г.Лорке. Какво значење имају боје у овом делу? Објасни зашто је дело истовремено и романса и балада? Објасни симболику црвене (зелене, беле, црне) боје у Лоркиној песми „Романса месечарка“.
 9. Шта је романса? Поема? Балада? Примери. Зашто су ове књижевноуметничке врсте лирско-епске?
 10. Наведи по чему се разликује међуратна српска књижевност од међуратне европске књижевности. Који су се правци развили у нашој књижевности? Ко су представници?
 11. Објасни појам АВАНГАРДА.
 12. Наведи одлике и творца суматраизма?
 13. Којој врсти песама припада песма „Суматра“, ко је написао песму и шта су основни мотиви?
 14. Наведи екпресионистичке ставове које је Милош Црњански изнео у „Објашњењу Суматре“.
 15. Којој врсти песама припада песма „Плава гробница“, ко је написао песму и шта су основни мотиви? Kоја универзална значења има ова песма?
 16. Којој врсти песама припада песма „Човек пева после рата“, ко је написао песму и шта су основни мотиви? Зашто песник речи Човек, Клање, Сазнање исписује великим словом?
 17. Којој врсти песама припада песма „Свакидашња јадивковка“, ко је написао песму и шта су основни мотиви? Изнесите утиске и осећања које је на Вас оставила ова песма након првог читања? Пробајте да појасните наслов песме. Зашто је ово „Свакидашња јадиковка“? Шта лирском субјекту најтеже пада у животу? Која је врхунска жеља сваког човека , а тиме се и завршава ова песма.
 18. Шта наведене песме имају заједничко у погледу мотива, ставова и осећања које у њима износе песници? Која је песма оставила посебан утисак на тебе и зашто?
 19. Песма Момчила Настасијевића Туга у камену има три основна мотива, која? Наведи споредне мотиве песме. Образложи због чега је ова песма херметична? Какве утиске је на тебе оставила?
 20. Објасни зашто је роман Сеобе Милоша Црњанског поетски роман? Подсети се особина ликова романа (Вук Исакович, Аранђел и Дафина). Какви су описи природе дати у роману? Каква је симболика описа? Припремите се да тумачите наслове појединих поглавља романа.
 21. Пук је колективни лик чији је људски лик обезличен. Поткрепи ову мисао и процени етички став Црњанског. О каквим је сеобама реч? Где се то креће пук, где се задржава? Које и какве су дилеме главног јунака дела у погледу сеоба и у том смислу какви су сукоби Вука Исаковича са братом Аранђелом?
 22. Какав је однос Растка Петровића према насиљу и рату исказан у одломку из путописа „Људи говоре“? Образложи. Песник је из генерације оних који носе осећање човекове немоћи у рату и после рата. Шта песник мисли о родољубљу? Са чиме Петровић пореди своје стваралаштво и стваралаштво уопште? Које експресионостичке ставове песника (писца) проналазиш у овом одломку? Песник бележи свој разговор са двоје младих које упознаје на путовању. Каква потресна драма стоји иза њихових кратких, привидно равнодушно изговорених реченица, којима говоре о себи. Какво судбинско значење за њихов живот има неизговорена реч? До каквог открића долази песник када у ноћној тишини ојађено крикне човек? У чему је јединствена лепота живота и света према схватању Р. Петровића?
 23. Када и у којим околностима је настала збирка Ива Андрића Ex Ponto? Који су најчешћи мотиви ове збирке? Којој врсти песама припадају песме ове збирке? Образложи.
 24. Припреми се да тумачиш неке Андрићеве мисли о животу, љубави, пролазности, смрти, трајању…, које је изнео у својим песмама у прози збирке Ex Ponto.

III razred

Godišnji test

* Pitanja se odnose na obrađene pisce pripadnike moderne i međuratne književnosti u svetu i kod nas.

1. Biografija pisca, osnovni i najznačajniji podaci iz života i najpoznatija dela

2. Tema dela, pouka dela, smislovi i univerzalna značenja dela

3. Osnovni motivi u delu

4. Stilske figure

5. Tumačenje najupečatljivije pesničke slike iz dela ( delo je zadato, a pesnička slika po izboru)

6.Na osnovu određenih stihova/ teksta prepoznati naslov dela i pisca

7. Paralele sa drugim (do sada)  obrađenim delima

8.Odlike likova u delu ( odnosi se na prozna dela)

9. Vreme nastanka, uslovi nastanka, odlike književnih razdoblja i pravaca i predstavnici istih

ЗА УЧЕНИКЕ IV РАЗРЕДА

Драги шампиони, ученици четврте године, на овом месту ћете пронаћи питања према којима можете обнављати градиво које смо од почетка године до данас обрадили  и према којима се можете припремати за разговоре за оцену на часовима усменог испитивања или за тестове који вам предстоје.

ТЕСТ 1

1. Обновите знања о смислу и задацима проучавања књижевности. Зашто има смисла проучавати књижевност? Како је и зашто наука о књижевности могућа? Који су задаци проучавањa књижевности? Шта наука о књижевности проучава?

2. Обновите одлике савремене поезије и савремене српске поезије које смо утврдили на основу анализе једног броја савремених песама. Потребно ће бити да те одлике препознате на задатим текстовима у тесту.

3. Питања која се односе на песништво савременог српског песника Васка Попе:

 • Биографија писца, основни и најзначајнији подаци из живота и најпознатија дела
 • Поетика Попиног песништва; Битне карактеристике поетског језика Васка Попе- естетичка схватања и књижевни погледи писца, стил, однос према појединцу и свету
 • Поруке, смислови и универзална значења на часовима обрађених песама Васка Попе
 • Основни мотиви песама и према томе и основним осећањима одредити врсту песама којој припада на тесту задата песма
 • Стилске фигуре препознати на примерима, у стиховима
 • Тумачење најупечатљивијих песничких слика или навођење по избору ученика песничке слике која је оставила најснажнији утисак (песма је задата, а песничка слика по избору)
 • На основу одређених стихова препознати наслов песме
 • Паралеле са другим (до сада) обрађеним делима
 • Одлике савремене поезије препознати у песмама Васка Попе

Песме обухваћене тестом:

 • Манасија, Каленић- Објасни симболику плавог и златног у песми Манасија; Закључи шта види средњовековни сликар; чиме понесен; протумачи синтагме прстен видика и јабука сунца; зашто се зограф не боји рушилачке силе, најезде коњице ноћи; пронађи стихове који потврђују да светлост и стварање, смиреност и пространство стоје насупрот смрти; зашто је песма рефлексивна, али и програмска; обајсни са ким лирски субјекат у песми Каленић оставрује духовну везу; на који начин жели да „оживи“ фреску ; зашто имагинаро, онострано биће лирски субјект назива братом; какву судбину они деле; шта сугерише слика очију на фресци, тумачи њену симболику; откуда инат на лицу анђела и о каквом је инату, према твом схватању, реч; анализирај градацију низа боја и откривај његову симболику; издвој стихове у којима је испољено осећање приадности српском народу; зашто је песма рефлексивна са елементима родољубиве песме; како се и зашто може разумети и доживети да је програмска песма?
 • избор песама из циклуса Списак који се налази у Читанкама за IV разред (Коњ, Патка, Столица, Свиња)- Размисли, одговори, тумачи, образлажи: која је песма посебно привукла твоју пажњу-чиме и зашто; шта је заједничко живом и предметном свету; шта је елипса; на који начин се у изгледу и покретима патке уочавају простори водених површина којима она биолошки припада; шта се дешава бићу истргнутом из свог амбијента; откриј симболична значења патке у песми Патка; зашто у очима лирског субјекта из песми Коњ, коњ има осам ногу; којим симболима се приказује слобода која је коњу ускраћена; каквим се приказују свет и постојање са тачке гледишта заузданог коња; какву је сурову истину у песми Свиња овој животињ објаснила црвена завеса; за чиме у последњим трзајима живота жали; откриј стихове у којима примећујеш синестезију, пресонификацију, метафору, епитете и анадиплозу; какве односе у свету појединца открива симболика песме; закључи како предметима које конструише човек, он у ствари задовољава своје потребе на основу стихова песме Столица; персонификацијом постиже се симболика у овој песми, како?
 • Многа питања формулисана су према питањима датим у Читанци, Уџбенику за четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Клет, Београд, 2016, групе аутора: Љ. Бајић, М. Павловић и З. Мркаљ.

 

4. Питања и задаци који се односе на песништво савременог српског песника Миодрага Павловића:

 • Биографија писца, основни и најзначајнији подаци из живота и најпознатија дела
 • Поетика Павловићевог песништва- естетичка схватања и књижевни погледи писца, стил, однос према појединцу и свету
 • Поруке, смислови и универзална значења на часовима обрађених песама Миодрага Павловића Пробудим се и Реквијем.
 • Основни мотиви песама и према томе и основним осећањима одредити врсту песама којој припада на тесту задата песма
 • Стилске фигуре препознати на примерима, у стиховима
 • Тумачење најупечатљивијих песничких слика или навођење по избору ученика песничке слике која је оставила најснажнији утисак (песма је задата, а песничка слика по избору)
 • На основу одређених стихова препознати наслов песме
 • Паралеле са другим (до сада) обрађеним делима
 • Одлике савремене поезије препознати у песмама Миодрага Павловића
 • Песма обухваћена тестом је Реквијем, налази се у Читанкама за IV разре-  размисли зашто се песма зове Реквијем; зашто стихови немају знаке интерпункције; прати почетну песничку слику, шта је близу песника и човека; које контрасте запажаш у песми; анализирај симболику песме-парк, небо, дечак, завеса, жене, грожђе…;зашто је песнички субјекат према традиционалном ставу и концепсији наследника ироничан „синови мисле на играчке“; због чега са смрћу не треба журити; како песник види, осећа и размишља о смрти?

 

ТЕСТ 2

1. Обновите знања према питањима и смерницама за Тест 1.

2.  *Обновите одлике савременог романа и савремене драме које смо утврдили на основу анализе великог броја савремених дела (романи: А. Ками, Странац; И. Андрић, Проклета авлија;*М. Селимовић, Дервиш и смрт) Обновите знања о *антидрами (на примеру* Бекетове драме, Чекајући Годоа). Обновите знања о основним одликама Борхесове кратке приче (Чекање).

3. *Питања која се односе на песништво савремених српских песника (одлике савремене поезије) Бранка Миљковића, Матије Бећковића и Стевана Раичковића*:

 • Биографије песника, основни и најзначајнији подаци из њихових живота и најпознатија дела
 • Поетика песништва наведених песника- естетичка схватања и књижевни погледи, стил, однос према појединцу и свету, животу, смрти, љубави, уметности уопште
 • Поруке, смислови и универзална значења на часовима обрађених песама поменутих песника
 • Основни мотиви песама и према томе и основним осећањима одредити врсту песама којој припада на тесту задата песма
 • Стилске фигуре препознати на примерима, у стиховима
 • Тумачење најупечатљивијих песничких слика или навођење по избору ученика песничке слике која је оставила најснажнији утисак (песма је задата, а песничка слика по избору)
 • На основу одређених стихова препознати наслов песме
 • Паралеле са другим обрађеним делима и делима ових песника међусобно
 • Одлике савремене поезије препознати у песмама ових песника
 • Песме обухваћене тестом: Поезију ће сви писати и Свест о песми (Б. Миљковић), избор песама из збирке М. Павловића  87 Песама који се налази у Читанкама за IV разред (Пробудим се, Реквијем, Марији…), избор из поезије М. Бећковића (Кад сам је први пут видео, Ти си моја, Косово поље, Бодеж, За тебе говорим…) и *избор из збирке Камена успаванка С. Раичковића* (налази се у Читанкама за IV разред).

4. Лирски хуманизам Десанке Максимовић- избор из збирке Тражим помиловање.

5. Дела:  *Ф.М.Достојевски, Злочин и казна (тема, мотиви, ликови, идеје, смсилови и универзална значења)

*В.Шекспир, Хамлет (тема, мотиви, ликови, идеје, смсилови и универзална значења)

*

6. *На основу одређених стихова/текста препознати наслов дела и писца

7. *Паралеле са другим (до сада) обрађеним делима

Корисне везе:

Дигитална Антологија српске књижевности

Данило Киш (1935-1989)

Библиотека српске културе- Пројекат Растко

Александрија- викистраница коју уређују ученици

Стогодинасамоће- викистрана коју уређују ученици

Мајстор и Маргарита- уредили ученици

коментари
 1. Nikola каже:

  Поетика Попиног песништва- естетичка схватања и књижевни погледи писца, стил, однос према појединцу и свету…. Ja ovo ne razumem… Nikako ne mogu da nadjem odgovor za ovo pitanje…

  • recporecme каже:

   Никола, ово се односи на начине на које Попа ствара. Мисли се на његове погледе које је дао у својим песмама ( погледе на живот, свет, човека уопште, на уметност, историју, односе: појединац-свет, уметник-уметничко дело-посматрач, читалац). Стил- односи се на стилска изражајна средства која користи, на то какав стих користи за изражавање својих мисли и осећања. Одговори на питања овог типа подразумевају да закључујете, разумевате и тумачите о чему песник и на који начин пише у својим песмама- то су уопштени закључци о његовом песништву на основу прочитаних и анализираних песама.

   • Nikola Veskovic каже:

    Profesorice zamolio bih Vas da mi posaljete zahtev za stranicu ,,Aleksandrija,, zelim da radim nesto… moj e/mail: nikola.vele888@gmail.com hvala unapred… 🙂

   • recporecme каже:

    Никола, мислила сам да сам то већ урадила. Слала сам позиве на више адреса. Могуће је да сам твоју случајно изоставила, ако ти захтев није стигао. Извини. Шаљем одмах!:)

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s